David C. Chou  can help you get an early access to the Windows 8 Store!"> David C. Chou  can help you get an early access to the Windows 8 Store!">